Forum > Ribe naših reka

Zakonski propisi

(1/1)

Dule:
MERE ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA

1. Trajno se zabranjuje ulov za sledeće vrste:
- moruna Huso huso;
- sim Acipenser nudiventris;
- pastruga Acipenser stellatus;
- atlantska jesetra Acipenser sturio;
- dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;
- glavatica Salmo marmoratus;
- dunavska haringa Alosa caspia;
- crnomorska haringa Alosa immaculata;
- crnka Umbra krameri;
- svetlica Leuciscus souffia;
- drimski šaradan Pachychilon pictum;
- linjak Tinca tinca;
- zlatni karaš Carassius carassius;
- sve vrste roda Eudontomyzon;
- čikov Misgurnus fossilis;
- sve vrste roda Lampetra;
- veliki vretenar Zingel zingel;
- mali vretenar Zingel streber;
- rak rečni Astacus astacus;
- rak potočni Austropotamobius torrentium.

2. Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu:
- kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja;
- mladica Hucho hucho od 1. marta do 31. avgusta;
- sve vrste pastrmki: potočna Salmo trutta, drimska Salmo farioides, ohridska Salmo letnica, makedonska Salmo macedonicus, dužičasta Oncorhynchus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska Salvelinus alpinus i potočna Salvelinus fontinalis, od 1. oktobra do 1. marta;
- lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja;
- štuka Esox lucius od 1. februara do 31. marta;
- bucov Aspius aspius od 15. aprila do 15. juna;
- šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja;
- som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna;
- smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila;
- mrena Barbus barbus od 15. aprila do 31. maja;
- deverika Abramis brama od 15. aprila do 31. maja;
- plotica Rutilus pigus od 15. aprila do 31. maja;
- jaz Leuciscus idus od 15. aprila do 31. maja;
- klen Leuciscus cephalus od 15. aprila do 31. maja;
- skobalj Chondrostoma nasus od 15. aprila do 31. maja.

3. Zabranjuje se rekreativni ribolov:

mladice, svih vrsta pastrmki,obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časova u periodu zimskog računanja vremena.

4.Zabranjuje se rekreativni ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu  od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

5. Prilikom obavljanja rekreativnog ili privrednog ribolova dozvoljen je neograničen lov svih alohtonih vrsta:
sivog tolstolobika Arystichthys nobilis,
belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix,
amura Ctenopharyngodon idella,
Obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus,
sunčice Lepomis gibbosus,
amurskog čebačoka Pseudorasbora parva,
amurskog spavača Perccottus glenii,
velikoustog basa  Micropterus salmoides,
babuške Carassius gibelio,
svih vrsta roda Neogobius
i kratkokljunog šilceta Syngnathus abaster.

6. Zabranjuje se lov sledećih vrsta čija je dužina manja od navedenih, i to:

 - kečiga Acipenser ruthenus 40 cm;
- mladica Hucho hucho 100 cm;
- potočna pastrmka Salmo trutta 25 cm;
- dužičasta pastrmka Oncorhynchus mykiss 25 cm;
- ohridska pastrmka Salmo letnica 40 cm;
- drimska pastrmka Salmo farioides 25 cm;
- makedonska pastrmka Salmo macedonicus 25 cm;
- jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus 25 cm;
- potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis 20 cm;
- lipljen Thymallus thymallus 30 cm;
- štuka Esox lucius 40 cm;
- mrena Barbus barbus 25 cm;
- potočna mrena Barbus peloponnesius 15 cm;
- šaran Cyprinus carpio 30 cm;
- deverika Abramis brama 20 cm;
- plotica Rutilus pigus 20 cm;
- jaz Leuciscus idus 20 cm;
- skobalj Chondrostoma nasus 20 cm;
- klen Leuciscus cephalus 20 cm;
- bucov Aspius aspius 30 cm;
- nosara Vimba vimba 15 cm;
- krkuše Gobio spp. 10 cm;
- som Silurus glanis 60 cm;
- smuđ Sander lucioperca 40 cm;
- smuđ kamenjar Sander volgensis 25 cm;
- grgeč Perca fluviatilis 10 cm;
- manić Lota lota 25 cm;
- rečna školjka Unio pictorum 8 cm.

7. Rekreativni ribolovac može dnevno uloviti najviše 5 kg,autohtonih vrsta riba.

8. Ograničava se dnevni ulov rekreativnog ribolovca za sledeće vrste riba, i to:
 
1) mladica, 1 komad;
2) kečiga, manić, sve vrste pastrmki, lipljen, štuka, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov, 3 komada zbirno;
3) plotica, jaz, skobalj, mrena, klen i deverika, 10 komada zbirno.
Kada jedan ulovljen primerak ribe prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen dnevni ulov rekreativnog ribolovca.
 

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju